[CODE-CS01] Vào ra cơ bản (phép toán, biểu thức, hàm ...)

to
Starts in

About

Luyện tập các nội dung liên quan đến Kiểu dữ liệu, khai báo biến, phép toán, biểu thức lệnh gán, các hàm số học...

Prizes

  • Người tổ chức xem xét và có phương án khen thưởng phù hợp!

Rules

  • The creator of this contest is solely responsible for setting and communicating the eligibility requirements associated with prizes awarded to participants, as well as for procurement and distribution of all prizes. The contest creator holds HackerRank harmless from and against any and all claims, losses, damages, costs, awards, settlements, orders, or fines.
  • Code directly from our platform, which supports over 30 languages. Learn more here.
  • Người tham gia nghiêm túc làm bài, xem lại nội dung kiến thức (nếu cần)!

Scoring

  • Có thể nộp bài nhiều lần
  • Điểm cho bài thi là điểm cao nhất trong các lần nộp bài

Sign up for [CODE-CS01] Vào ra cơ bản (phép toán, biểu thức, hàm ...) now.

Not a genuine coding contest?