[CODE-CS03] Cấu trúc điều khiển (lặp)

to
Starts in

About

Luyện tập cấu trúc điều khiển (Lặp)

Prizes

Tích lũy điểm số qua các bài làm!

Rules

  • The creator of this contest is solely responsible for setting and communicating the eligibility requirements associated with prizes awarded to participants, as well as for procurement and distribution of all prizes. The contest creator holds HackerRank harmless from and against any and all claims, losses, damages, costs, awards, settlements, orders, or fines.
  • Code directly from our platform, which supports over 30 languages. Learn more here.

Thực hiện theo Y/c của GV

Scoring

  • Mỗi Bài toán có một số điểm được xác định trước.
  • Điểm của người tham gia phụ thuộc vào số lượng trường hợp thử nghiệm mà người tham gia gửi Code thành công.
  • Nếu một người tham gia gửi nhiều hơn một giải pháp cho mỗi Bài làm, thì điểm của người tham gia sẽ phản ánh số điểm cao nhất đạt được. Trong bài làm đã nộp, điểm của người tham gia sẽ phản ánh lần gửi mã cuối cùng.
  • Người tham gia được xếp hạng theo điểm số. Nếu hai hoặc nhiều người tham gia đạt được số điểm bằng nhau, thì sẽ tính đến thời gian chạy chương trình ở lần nộp bài cuối.

Sign up for [CODE-CS03] Cấu trúc điều khiển (lặp) now.

Not a genuine coding contest?